KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, REALKOM TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.PAZ. VE DIŞ TİC. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplayabilecek, aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Bu nedenle REALKOM TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.PAZ. VE DIŞ TİC. A.Ş. (“REALKOM” ya da “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında, ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, iş bağlantılarımızı ve platform kullanıcılarımızı (internet sitesi, mobil uygulama kullanıcıları) aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Başta KVKK mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz veya özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

-       İşletmelerimizin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi,

-       İşe alım süreçlerinin yürütülmesi,

-       Güvenlik süreçlerinin temini, güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi,

-       İSG faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, İş sağlığı ve Çevre ziyaretçi prosedürü ile acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması gibi amaçlarla,

-       Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Söz konusu faaliyetler kapsamında REALKOM tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, kamera kayıt sistemi, ziyaretçi beyanları, eğitim katılım tutanakları, formlar, görgü tanıkları, ünite sorumluları, dilekçe, olay yeri bilgileri, yetkili kurumlar, ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi vasıtasıyla, tesis ve işletmelerimizin genel ve ticari güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kameraları, web sitesi, eposta, şahsi başvurular, elden teslim, formlar, çalışan adayının beyanları vasıtasıyla gibi farklı kanallarla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5 (2) ve 6 (3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, REALKOM tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Grup Şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine (Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere) aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisini, iletişim bilgisini ve diğer birçok kişisel veriyi; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile (Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri, Bankalar, Resmi kurum ve kuruluşlar, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi Kurumlara) periyodik olarak veya yetkili kılınmış merciin talebi halinde kendileri ile paylaşırız.

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciin talebi ile, kişisel verileriniz talepte yetkilendirilmiş kişi veya kurum ile paylaşılır.

Bunun dışında kişisel verileriniz, grup şirketleri ve iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, dış hizmet sağlayıcıları, Sigorta Şirketleri vb.) ile faaliyetin sürdürülebilmesi ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: REALKOM’un ya da Grup Şirketlerinin ve iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), REALKOM’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, REALKOM’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, REALKOM’un insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesi, yürütülmesinin teminidir.

REALKOM tarafından kişisel verileriniz ayrıca;

-       KVKK’nın 4 (2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya

-       5 (2) ve 6 (3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara,

-       Yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

5) KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

-       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-       KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6) Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Taleplerinizin Cevaplanması

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler (nüfus cüzdanı kopyası vb.) ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.realkom.com adresindeki KVKK Başvuru Bilgilendirmesi ve Başvuru Formu’nu yazdırıp ve formu doldurarak;

-       Formun imzalı bir nüshasını “Sakarya Mah. Türbe Cad. No:4 Eyüp,İstanbul” adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. )

-       Noter kanalıyla “Sakarya Mah. Türbe Cad. No:4 Eyüp,İstanbul” adresine göndererek (Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır)

-       İlgili formu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak realkom@hs03.kep.tr KEP adresine gönderilmek suretiyle, (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.) iletebilirsiniz.

İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız.

REALKOM, talebin niteliğine göre, bize ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilecektir.

KVKK başvurusu haricinde bilgi almak için kvkk@realkom.com e-posta vasıtası ile iletişim geçebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler REALKOM tarafından duyurulacaktır.

 

REALKOM TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.PAZ. VE DIŞ TİC. A.Ş.

 

Kişisel Verileriniz hakkında başvuru yapmak için buraya tıklayınız.